Tatimet

Tatimet (Llojet e Tatimeve)

WM Pasqyrë e mbajtjes në burim
CM Pasqyrë e kontributeve për pension dhe formulari i dërgesës
WR Tatimi ne Interes, Qira, lojëra te fatit, jo-rezident
TV Tatimi në Vlerën e Shtuar
IS Këstet tremujore për Bizneset e Vogla Individuale
IL Këstet tremujore për Bizneset e Mëdha Individuale
PD Tatimi në të Ardhurat Personale
IR Tatimi mbi Qiranë dhe Pasurinë e Patrupëzuar
CQ Raporti Tremujor për Kontribute
FCPK Formulari I Caktimit të Punëdhënësit Kryesor
KRR Kërkesë Për Rimbursim / Kthim
WA Pasqyrë Përmbledhëse Tatimore Vjetore
PI Tatimi në të Ardhurat Personale
CI Kontributet individuale pensionale të paguara
TP Formular Deklarimi e E Pagese Për Tatimin E Paragjykuara
PQ Tatimi në Fitim Formulari I Pagesës me Këste
PT Deklarata e Tatimit në Fitim 2003-2004
DO Deklarata e Tatimit në të Ardhurat nga Ortakëria